Παύλος Εύρενίδης άπό Άμερική

Ό συμμαθητής μας,ό Παύλος ό Εύρενίδης,'από Άμερική,στέλνει έγκάρδιους χαιρετισμούς σέ όλους τούς συμμαθητάς.